جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.


   


قیمت دامنه

پسوند تعداد سال ثبت نام انتقال تمدید
ir 1 55,000ریال 55,000ریال 55,000ریال
com 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
net 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
org 1 500,000ریال 500,000ریال 500,000ریال
id.ir 1 55,000ریال 55,000ریال 55,000ریال
co.ir 1 55,000ریال 55,000ریال 55,000ریال
net.ir 1 55,000ریال 55,000ریال 55,000ریال
org.ir 1 55,000ریال 55,000ریال 55,000ریال
sch.ir 1 55,000ریال 55,000ریال 55,000ریال
ac.ir 1 55,000ریال 55,000ریال 55,000ریال
info 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
biz 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
ws 1 1,800,000ریال 1,800,000ریال 1,800,000ریال
name 1 500,000ریال 500,000ریال 500,000ریال
asia 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
tel 1 700,000ریال 700,000ریال 700,000ریال
me 1 1,400,000ریال 1,400,000ریال 1,400,000ریال
mobi 1 1,000,000ریال 1,000,000ریال 1,000,000ریال
tv 1 1,500,000ریال 1,500,000ریال 1,500,000ریال
co 1 1,500,000ریال 1,500,000ریال 1,500,000ریال
in 1 500,000ریال 500,000ریال 500,000ریال
ایران 1 55,000ریال 55,000ریال 55,000ریال